จำนวนผู้เข้าชม :  19578

 

ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยแล้วจะไม่
สามารถเข้าระบบคำนวณบำนาญได้